Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kanałów Social Media

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Green Living by Skanska na Blogu i w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Skanska Residential Development Poland Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, Aleja „Solidarności” 173  00-877 Warszawa, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
 • przesłały wiadomość poprzez formularz kontaktowy na fanpage’u

 

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-877, przy al. „Solidarności” 173, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392448 posiadającą NIP: 5272661267 oraz numer REGON: 143237547. (dalej „Administrator”).

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres odo_residential@skanska.pl oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

 

Pełne informacje o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie Administratora https://mieszkaj.skanska.pl/odo-info oraz w polityce prywatności Skanska https://www.skanska.pl/polityka-prywatnoci/.

 

III Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Green Living by Skanska na Blogu oraz portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • Adres email podany poprzez formularz kontaktowy na Blogu, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage.

 

V Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 1. a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage’a, agencja świadcząca usługę PR fanpage’a;
 3. c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

VII Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu   dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

 1. a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 3. c) Prawo do usunięcia danych,
 4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. f) Prawo do przenoszenia danych
 7. g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 8. h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebooka także z formularza kontaktowego na Blogu.

 

 1. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.