fbpx

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kanałów Social Media

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z bloga Green Living
by Skanska (dalej „Blog”).

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-877, przy Al. „Solidarności” 173, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392448 posiadającą NIP: 5272661267 oraz numer REGON: 143237547 (dalej „Administrator”).

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres odo_residential@skanska.pl oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

 

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Blogu
 • przesłały wiadomość poprzez formularz kontaktowy na Blogu.

  

 • Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt II w następujących celach:

 • w celu prowadzenia Bloga Green Living by Skanska, w tym informowania za jego pośrednictwem o naszej działalności, promowaniu wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem komentarzy i formularza kontaktowego, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Bloga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu i zakresie określonym w treści dodatkowych zgód i do czasu wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa;
 • adres email podany poprzez formularz kontaktowy na Blogu;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Bloga gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”).

 

 1. Odbiorcy i podmioty przetwarzające

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. To oznacza, że:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu   dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Bloga będą przetwarzane przez 2 lata od momentu ich zgromadzenia.

 

 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pełne informacje o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie Administratora https://mieszkaj.skanska.pl/odo-info oraz w polityce prywatności Skanska https://www.skanska.pl/polityka-prywatnoci/.