fbpx

Regulamin bloga

Regulamin korzystania z bloga Green Living by Skanska

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z bloga „Green Living by Skanska”, dostępnego pod adresem http://www.greenliving.byskanska.pl/ („Blog”) prowadzonego przez Skanska Residential Development Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-877 Warszawa) przy Al. „Solidarności” 173, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392448, NIP 527-26-61-267 (dalej również jako „Skanska”).
 2. Umożliwienie korzystania z Bloga jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Skanska na rzecz użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
 3. Dostęp do Bloga jest otwarty dla wszystkich posiadających dostęp do sieci Internet.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Bloga w formie pozwalającej na jego pobranie i utrwalenie.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Moderator – osoba wyznaczona przez Skanska w celu prowadzenia nadzoru nad Treściami zamieszczanymi na Blogu przez Użytkowników pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i ogólnie pojętej kultury osobistej. Moderator może zmieniać lub usuwać Treści oraz komentarze Użytkowników sprzeczne z postanowieniami Regulaminu;
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Blog – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.greenliving.byskanska.pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
  5. Treści – teksty, zdjęcia, grafiki i inne kompozycje mające charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pochodzące od Użytkowników, Skanska lub osób trzecich;
  6. Usługa (Usługi) – usługi świadczone przez Skanska drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Bloga, o których szczegółowo mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
  7. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług Bloga;
 6. Za pośrednictwem Bloga jego Użytkownicy mogą korzystać z Usług umożliwiających im komentowanie Treści zamieszczonych na portalu oraz komunikowanie się.
 7. Dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z Bloga oraz z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, a wszelkie wynikłe na ich podstawie spory rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.
 • 2
  Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wszelkie prawa do Bloga oraz wszystkich jego elementów (w szczególności: układu funkcjonalnego, szaty graficznej, znaków towarowych i kodu źródłowego), za wyjątkiem Treści publikowanych za jego pośrednictwem przez Użytkowników i osoby trzecie, należą do Skanska.
 2. Użytkownik zamieszczając komentarze na Blogu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa lub jest uprawniony do ich rozpowszechniania oraz, że są one wolne od roszczeń osób trzecich. W szczególności oświadczenie Użytkownika obejmuje majątkowe prawa autorskie i prawo do wykorzystania wizerunku.
 3. Użytkownik zamieszczając komentarze stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Skanska licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w szczególności techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez publiczne jego udostępnienie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz na jego publiczne wystawienie lub odtworzenie.
 4. Skanska zastrzega sobie prawo do dalszego upubliczniania Treści udostępnionych przez Użytkowników w ramach Bloga, ze wskazaniem na ich autora, w celach promocyjnych i marketingowych w pozostałych kanałach komunikacji, w szczególności w mediach społecznościowych.
 5. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych Treści publikowanych na Blogu jest zabronione. 3
  Warunki korzystania z Bloga
 6. Warunkiem korzystania z Bloga jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu.
 7. Skanska świadczy za pośrednictwem Bloga następujące Usługi, w ramach których istnieje możliwość:
  1. przeglądania Treści opublikowanych na Blogu,
  2. zamieszczania komentarzy pod wybranymi Treściami opublikowanymi na Blogu,
  3. możliwość zadawania Skanska drogą elektroniczną pytań związanych z tematyką Bloga,
  4. możliwość przeglądania materiałów reklamowych publikowanych na Blogu przez osoby trzecie.
 8. Do korzystania z Bloga wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów JavaScript.
 9. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Bloga, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF. 
 • 4
  Użytkownicy
 1. Użytkownikiem Bloga jest każda osoba, która korzysta z Bloga.
 2. Użytkownik Bloga zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego ewentualnymi zmianami;
  2. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Bloga;
  3. niezamieszczania Treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, Treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, nawołujących do nienawiści, propagujących używanie środków odurzających i nadużywanie alkoholu, zawierających linki do stron naruszających prawo, zawierających chronione prawem dane osobowe lub inne materiały podlegające szczególnej ochronie prawnej;
  4. korzystania z Bloga zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Użytkownik ma prawo w szczególności do:
  1. wyrażania opinii na poruszane w ramach Bloga tematy poprzez komentowanie Treści z poszanowaniem zapisów niniejszego Regulaminu;
  2. żądania modyfikacji lub usunięcia opublikowanych przez siebie Treści;
  3. cofnięcia zgody na korzystanie przez Skanska z udostępnionych przez Użytkownika Treści i materiałów.
 • 5
  Treść Bloga
 1. Skanska zajmuje się prowadzeniem Bloga, który jest dynamicznym zbiorem artykułów, zdjęć, filmów i infografik stanowiących jego Treści. Przewodnimi tematami jest zrównoważony rozwój miast, minimalistyczny design i zdrowy styl życia komponujący się z koncepcją zrównoważonego rozwoju miasta i symbiozą życia z naturą.
 2. Umieszczone na Blogu Treści i ogłoszenia mają jedynie charakter informacyjny i nigdy nie stanowią oferty Skanska w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Oferty, ogłoszenia i reklamy umieszczane na Blogu na zlecenie osób trzecich przez Skanska, nie stanowią ofert składanych przez Skanska, a rola Skanska ogranicza się jedynie do pośredniczenia w prezentowaniu takiej oferty poprzez umieszczenie jej na Blogu.
 4. Komentarze stanowią prywatne wypowiedzi Użytkowników.
 5. Nad prawidłowością Treści i komentarzy zamieszczanych na Blogu czuwa Moderator wyznaczony przez Skanska.
 6. Komentarze niespełniające warunków określonych w Regulaminie, obraźliwe lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierające spam lub materiały reklamowe są usuwane przez Moderatora.
 7. Treści przekazane Skanska przez Użytkowników w celu ich publikacji na Blogu będą ponadto oceniane pod względem spójności z tematyką Bloga, zgodności z Regulaminem oraz jakości merytorycznej. Skanska zastrzega sobie możliwość publikacji jedynie wybranych Treści.
 • 6
  Odpowiedzialność
 1. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podczas zamieszczania komentarzy na Blogu przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
 2. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując na łamach Bloga wypowiedzi, relacje, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane na Blogu były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
 3. Zamieszczone przez Użytkowników na Blogu komentarze pozostają widoczne na Blogu, chyba że będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. W takich przypadkach komentarz lub treść mogą zostać zanonimizowane lub usunięte.
 • 7
  Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje Usług wyszczególnionych w Regulaminie należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na Blogu w zakładce „Kontakt”.
 2. W reklamacji należy zawrzeć imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Otrzymane przez Skanska reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających wnikliwej oceny zaistniałej sytuacji, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail.
 • 8
  Rozstrzyganie sporów
 1. Strony będą dążyły do rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z korzystania z Bloga na drodze polubownej.
 2. Rozstrzyganie nierozwiązanych sporów powstałych pomiędzy Skanska, a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Skanska, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Skanska.  
 • 9
  Postanowienia końcowe
 1. Skanska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z poszanowaniem przepisów prawa. Użytkownicy będą informowani o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Bloga.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.